Godot-ajándékutalvány feltételek

GODOT AJÁNDÉKUTALVÁNY FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 

 1. Általános információk a GODOT Ajándékutalványról
  Jelen felhasználási feltételek (továbbiakban: Szerződés) a Godot Fine Art Bt. (székhelye: 1077 Budapest, Király utca 47. I. em. 10., cégjegyzékszáma: 01 06 792834, adószáma: 26204699-1-42, továbbiakban: Godot) által a Vevő részére átadott GODOT ajándékutalvány (továbbiakban: Ajándékutalvány) használatának részletes szabályait tartalmazzák.

 2. Fogalmak
  Vevő: bármely természetes személy, valamint a mindenkor hatályos Ptk. szerint meghatározott gazdálkodó szervezet és egyéb jogi személy, amely/aki a Szerződés alapján jogosult az Ajándékutalvány használatát biztosítani.
  Ajándékutalvány: a Vevő által a GODOT magyarországi üzleteiben és a bygodot.hu online webshopban előre meghatározott forint összegben megvásárolható kódhoz rendelt összeg. Az ajándékutalványt az ellenérték kifizetését követően a megadott címre azonnal elküldjük. Ajándékutalvány birtokos: az a természetes személy, aki a Vevő rendelkezése alapján jogosult az Ajándékutalvány jelen Szerződés szerinti használatára.
 3. Az Ajándékutalvány típusai:
  A Godot háromféle Utalványt bocsát ki, amelyek az alábbiak:
  Silver 50.000,- Ft címletértékű
  Gold 100.000,- Ft címletértékű
  Platina 200.000,- Ft címletértékű
  egyéb (a Godot döntése alapján, a felek megállapodása szerint)

 4. Az Ajándékutalványra vonatkozórendelkezések

  4.1.A Szerződés létrejötte és megszűnése
  A Szerződés a Godot üzletekben és a bygodot.hu webshopban megvásárolható Ajándékutalvány átvételével és a megadott címletérték Vevő általi, az Ajándékutalvány átvételével egyidejű megfizetésével jön létre.
  Az Ajándékutalvány vásárlása kizárólag bankkártyával lehetséges.
  Az Ajándékutalvány újból nem feltölthető.
  Vevő tudomásul veszi, hogy az Utalvány megvásárlásakor a feltöltés ellenértékéről a GODOT az ÁFA-törvény 13. § (3) bekezdés, 259. § 15. pont értelmében számlát vagy egyszerűsített számlát nem állít ki, mivel a feltöltés nem minősül szolgáltatásnyújtásnak. Az Ajándékutalvány birtokos az Ajándékutalvány történő vásárlásai során jogosult a GODOT magyarországi üzleteiben egyszerűsített készpénzfizetési számlát kérni.
  A Szerződés megszűnik: az Utalvány egyenlegének, feltöltési értékének elhasználásával az Ajándékutalvány felhasználási (érvényességi) határidejének lejártával GODOT jogutód nélküli megszűnésével.
  A Szerződés megszűnését követően az Ajándékutalvány nem használható. A GODOT az érvényesség lejártát követően a fennmaradt egyenleget nem fizeti vissza. GODOT az Ajándékutalványt nem vásárolja vissza. A GODOT kivételes esetben, saját döntése alapján, méltányosságból visszavásárolhatja az Ajándékutalványt, amelyre kizárólag az ügyfélszolgálattal való egyeztetést követően van lehetőség, az üzletekben nem.

  4.2 Ajándékutalvány használata
  Az Ajándékutalványnem névre szóló, mindenkori birtokosa által az Ajándékutalvány az érvényességi idején belül – megvásárlástól számított 1 év, az ajándékutalványon megjelölt időpontig – mindenkori egyenlege erejéig használható, bármely GODOT magyarországi üzletben. A GODOT a magyarországi üzleteiben az Ajándékutalványt bármely termék megvásárlására fizetési eszközként elfogadja.
  Az Ajándékutalvány másik Ajándékutalvánnyal, illetve más fizetési eszközzel együttesen is használható. Az Ajándékutalvány készpénzre nem váltható, vásárláskor készpénz vissza nem adható.
  Az Ajándékutalvány összegére kamatot nem fizetünk, az Ajándékutalvánnyal történő fizetésre tranzakciós költséget nem számolunk fel.

  - Ajándékutalvány beváltás a Godot galériáiban:
  Fizetés előtt az Ajándékutalvány birtokos közli, hogy Ajándékutalvánnyal kíván fizetni, majd fizetéskor átadja az Ajándékutalványt a GODOT pénztárosának, aki fizetési tranzakciót indít az Ajándékutalvánnyal.
  - Ajándékutalvány beváltás a bygodot.hu oldalon: A kosárba rakott termék fizetési folyamatában kérjük írja be az Ajándékutalványon szereplő kódot, ezzel a végösszegből levonásra kerül az Ajándékutalványon szereplő összeg.

  Amennyiben a terminál az Ajándékutalvány elfogadását megtagadja és/vagy az Ajándékutalvány bármely alaki tényezője nem felel meg az előírtaknak, a GODOT pénztárosa jogosult az Ajándékutalvány elfogadását megtagadni. A GODOT műszaki, technikai rendszerének üzemzavara esetén előfordulhat, hogy az Ajándékutalvány nem használható. Ekkor, illetve az utalványelfogadás más okból történő meghiúsulása esetén a vásárolt termékek ellenértékét más elfogadott fizetőeszközzel szükséges kiegyenlíteni.

  A Vevő illetve az Ajándékutalvány birtokos felelőssége az Ajándékutalvány biztonságos megőrzése, rendeltetés- és jogszerű használata. A GODOT az utalványhasználat jogosultságát nem ellenőrzi, illetéktelen használatból eredő károkért felelősséget nem vállal, az Ajándékutalvány letiltása nem lehetséges. A GODOT nem tartozik továbbá felelősséggel azon károkért, melyek az Ajándékutalvány nem rendeltetésszerű használatából vagy az Ajándékutalvány használatának meghiúsulásából, illetve a művelet nem megfelelő végbemenéséből származnak.

  Nem terheli felelősség továbbá a GODOT-t azon károkért sem, amelyek abból fakadnak, hogy a Vevő vagy az Ajándékutalvány birtokos nem tartja be a Szerződésben foglaltakat. A GODOT nem felel azért, hogy a terminálokon bármikor, folyamatosan lehetséges az Ajándékutalvánnyal történő fizetés. Kérjük, az Ajándékutalvány használata során vegye figyelembe, hogy ha azzal fizetett, akkor az adott tranzakciót már nem lehet visszavonni, megállítani. Az Ajándékutalvány átvételét követően a GODOT kizárólag abban az esetben vállalja az átadott Ajándékutalvány cseréjét, vagy az egyenleg visszafizetését, ha az Ajándékutalvány a GODOT-nak felróható okból rendeltetésszerű használatra alkalmatlan, és annak üzletekben elfogadásával kapcsolatban technikai probléma merül fel, amelyet a GODOT vizsgálata is megerősíti. Az Ajándékutalvány cseréje, vagy az egyenleg visszafizetése ebben az esetben az Ajándékutalvány birtokos ügyfélszolgálathoz eljuttatott kérelmére lehetséges. Visszafizetés kizárólag átutalással történik. Az Ajándékutalvány egyenlegét lekérdezheti weboldalunkon a kártyaszám megadásával, vagy üzleteinkben a kasszánál. A Vevő – amennyiben az Ajándékutalványt érintő reklámtevékenységet folytat – köteles a reklámokat a GODOT-tal előzetesen egyeztetni és jóváhagyni.
 1. Egyéb rendelkezések
  Vevő, illetve az Ajándékutalvány birtokos információ- illetve segítségkérés céljából a GODOT Ügyfélszolgálatához fordulhat, a következő telefonszámon: +36309416966; vagy e-mail címen: BYGODOT@GMAIL.COM. A GODOT a mindenkor hatályos Szerződést az alábbi helyeken teszi elérhetővé Vevő, illetve Utalványbirtokos részére: www.byGODOT.hu/ajandekutalvany_feltetelek

Az Ajándékutalvány anonim; az Ajándékutalvány megvásárlása és felhasználása is anonim módon történik. Ha az Ön megkeresésére mégis sor kerül az Ajándékutalvánnyal kapcsolatban személyes adatok kezelésére, akkor arra – a vonatkozó jogszabályokon kívül – a GODOT adatkezelési szabályzata vonatkozik azzal, hogy az Ön személyes adatait kizárólag a megkeresés teljesítésére, kezelésére használjuk fel. A Szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a szerződő felek békés úton kísérelnek meg rendezni. Annak sikertelensége esetén a Szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatban közöttük felmerülő esetleges jogviták rendezése vonatkozásában – a mindenkori jogszabályi értékhatártól függően – a II. és III. került Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. Jelen Szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben, a magyar jogszabályokban, különösen a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók. Felek teljes megállapodását kizárólag a jelen Szerződés testesíti meg.

A Szerződés megkötésével minden korábbi, e tárgyban folytatott szóbeli vagy írásbeli egyeztetés, illetve létrejött megállapodás hatályát veszti. Nem képezik a Szerződés részét mindazon szokások, amelyek alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, illetve mindazon gyakorlat, melyet egymás között kialakítottak. Nem képezi a Szerződés részét továbbá semmilyen, az adott üzletágban hasonló szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. Jelen Szerződést Godot jogosult a Vevő megfelelő, a tervezett módosítás hatályba lépését megelőző, tájékoztatása mellett módosítani. A Vevő tájékoztatása a GODOTweboldalán (www.BYGODOT.hu/ajandekutalvany_feltetelek), illetve az üzletekben történik.